Truca’ns al 938 331 355

#moltapropteu

Jacorba, distribuidors d'alimentació, provincia de Barcelona

Política de privacitat i protecció de dades

Raó social: JACORBA, S.L.U.
Domicili social: Carrer Muriel Casals, 1, Polígon Industrial Les Vives
Sant Vicenç de Castellet (C.P.08295)
Correu electrónic: privacidad@jacorba.com
CIF: B61134425

A través del present avís, JACORBA, S.L.U. informa els usuaris del lloc que compleix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD), les dades personals facilitades seran incorporades a un arxiu de la nostra titularitat.

L’accés al nostre espai web no exigeix que l’usuari faci un registre previ. No obstant això, l’accés i la navegació a través d’aquest espai web suposa que l’usuari accepta totalment la present política de privacitat i de les cookies.

1. Legitimació del tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba al consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i trameses corresponents està legitimada per la pròpia execució del contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

Pel que fa a la remissió del seu Currículum Vitae, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, encara que això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Igualment, es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de lempresa.

2. Finalitat del tractament

Us informem que es recullen exclusivament les dades necessàries per al correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per a alguns/es de les finalitats següents:

 • Gestionar la contractació de serveis i les gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.
 • Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la vostra disposició en aquest espai web, incloent-hi, de manera enunciativa, i per tant, no limitativa, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d’informació.
 • Gestionar l’enviament del vostre Currículum Vitae a través del formulari de contacte o correu electrònic.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD.

Us comuniquem que l’empresa és la destinatària final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

3. Comunicació de dades

Us recordem que no es faran cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

4. Mesures de seguretat

D’acord amb la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit tenint en compte la naturalesa de les dades personals tractades.

L’empresa fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privadesa dels usuaris, i duu a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

5. Període de conservació de les dades

Us informem que les vostres dades seran suprimides en el moment que revoqui el vostre consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que en requereixi la conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

6. Drets dels usuaris

Finalment, també us informem que en qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les vostres dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document didentitat al correu electrònic de l’empresa privacidad@jacorba.com.

En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant dades personals que els concerneixen o no.
 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incomplets.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius imperiosos legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, expressar el seu punt de vista i impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa.
 • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les vostres dades podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al c/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. L’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

L’empresa es reserva el dret a modificar aquesta política de privadesa d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis implicarà la seva acceptació.